Általános Szerződési Feltételek

GyerekModell.info online szolgáltató általános szerződési feltételei

Nyomtatás

Tartalomjegyzék

 • 1. BEVEZETÉS
 • 2. FOGALMAK
 • 3. REGISZTRÁCIÓ ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
  • 3.1. Regisztráció
  • 3.2. Regisztráció törlése
  • 3.3. Szolgáltatások igénybevételének összesített feltételei
  • 3.4. Kipróbálási időszak
  • 3.5. Szolgáltatások igénybevétele a Felhasználói Jogosultságtól függően
 • 4. ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS ELŐFIZETŐI DÍJAK
  • 4.1. Előfizetői Díj
  • 4.2. Előfizetői Szolgáltatáscsomagok
  • 4.3. Előfizetői Díj megfizetése
  • 4.4. Előfizetői Díj késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei
 • 5. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA
 • 6. SZOLGÁLTATÁSOK, A GyerekModell.info JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
  • 6.1. GyerekModell.info szolgáltatások, elvek és eszközök
 • 7. Szülő JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK
  • 7.1. Díjfizetési kötelezettség
  • 7.2. Az adatok valódisága
  • 7.3. Fiók biztonsága
  • 7.4. Jogszerű használat kötelezettsége
  • 7.5. GyerekModell.info által biztosított technikai háttér
  • 7.6. Szülő által biztosítandó technikai feltételek
  • 7.7. Jóhírnév védelme
 • 8. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK
 • 9. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, A FIÓK TÖRLÉSE
 • 10. ADATFELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
  • 10.1. Az adatfeldolgozás tárgya
  • 10.2. Az egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatfeldolgozói tevékenység részletezése
  • 10.3. A Felek jogai és kötelezettségei az adatfeldolgozási tevékenység során
  • 10.4. További adatfeldolgozó igénybevétele
  • 10.5. Felelősség
  • 10.6. A személyes adatok feldolgozásának megszüntetése után fennálló kötelezettség
 • 11. KAPCSOLATTARTÁS, ÉRTESÍTÉSEK
 • 12. TITOKTARTÁS
 • 13. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS- ÉS KIZÁRÁS
 • 14. ADATVÉDELEM
 • 15. PANASZKEZELÉS
 • 16. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA
 • 17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. BEVEZETÉS

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek és rendelkezések az

 • Peczán Krisztián Ferenc e.v.
 • Székhely: 2760 Nagykáta, Víg utca 70.
 • Adószám: 69325856-1-33
 • Web: www.gyerekmodell.info
 • Email: info@gyerekmodell.info

mint szolgáltató (a továbbiakban: GyerekModell.info) a www.gyerekmodell.info weboldalon elérhető online szolgáltatatásaira, valamint ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásaira terjednek ki.

1.2. Jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalóan rögzítse a www.gyerekmodell.info weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatának és a GyerekModell.info által nyújtott online szolgáltatások igénybevételének feltételeit, továbbá a GyerekModell.info, valamint a felhasználók jogait és kötelezettségeit.

1.3. Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed tehát a Weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető online szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások vagy külön-külön Szolgáltatás) igénybevételére, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételekre.

1.4. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalt látogató és a GyerekModell.info által nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra (a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók). A Felhasználók a Weboldalon történő regisztráció során kötelesek elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit és kötelezettséget vállalni az ÁSZF betartására.

1.5. Jelen ÁSZF időbeli hatálya kiterjed az ÁSZF elfogadásától, a Szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetői Szerződés megszűnéséig, illetve a regisztráció törléséig.

2. FOGALMAK

2.1. A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések az alábbi jelentéssel rendelkeznek:

„Adatkezelési Tájékoztató”: a Szolgáltató Weboldalon elérhető adatkezelési tájékoztatóját jelenti;

„ÁSZF”: a jelen általános szerződési feltételeket jelenti;

„GyerekModell.info”: a Bevezetésben meghatározott vállalkozást jelenti, aki a Weboldal üzemeltetője és a szolgáltató;

„Előfizetői Szolgáltatáscsomagok”: a GyerekModell.info által kínált és a Szülők által választható szolgáltatáscsomagokat jelenti, azzal, hogy az egyes szolgáltatáscsomag tartalma egymástól eltérhet;

„Előfizetői Díj”: az Előfizetői Szolgáltatáscsomag ellenértékeként fizetendő díjat jelenti;

„Előfizetői Szerződés”: a GyerekModell.info és a Szülő között az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tárgyában létrejött előfizetői szerződést jelenti, amely nem fizikai formában, hanem tartalmilag, a honlapon történő regisztráció során megadott adatok és ennek során tett nyilatkozatok, az ÁSZF, valamint a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan elérhető valamennyi további tájékoztató és feltétel elfogadása útján jön létre;

„Fiók”: a Szülő által a Weboldalon történő regisztrációval létrehozott felhasználói fiókot jelenti;

„Fiók Tulajdonos”: az adott Szülő vonatkozásában a Weboldalon regisztráló Felhasználót jelenti, azzal, hogy a Fiók Tulajdonos személye a későbbiek során nem változhat, de egy Szülő egy időpontban több Fiók Tulajdonosa lehet;

„Modell”: azt a Weboldalon regisztrált gyermeket jelenti, akinek a Weboldal szolgáltatásai szólnak.

„Felhasználói Jogosultság”: az egyes Felhasználókat a Szolgáltatások igénybevétele során megillető jogosultságokat jelenti;

„Kipróbálási időszak” azt a 30 (harminc) napos időszakot jelenti, amely időszak alatt a GyerekModell.info döntése alapján a Szolgáltatásokat vagy azok egy részét ingyenesen nyújtja a Felhasználók részére, azzal, hogy a GyerekModell.info nem köteles Kipróbálási időszakot biztosítani;

„Ptk.” a 2013. évi V. törvényt jelenti;

„Regisztráció”: a Szülő és gyermeke Weboldalon történő regisztrációját jelenti;

„Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”: a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott egyes online szolgáltatások, valamint ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat, illetve ezen szolgáltatások összességét jelenti;

„Szülő”: azt jelenti, aki a Fiók Tulajdonos által Regisztrációt követően a Szolgáltatásokat igénybe veszi.

„Weboldal”: a www.gyerekmodell.info weboldalt jelenti.

3. REGISZTRÁCIÓ ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

3.1 Regisztráció

A Szolgáltatásoknak a Weboldalon keresztül történő igénybevételéhez valamennyi Felhasználó részéről Regisztráció szükséges. A sikeres Regisztrációhoz és a Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak saját valós e-mail címmel és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie.

A Regisztrációk közül megkülönböztetünk Elsődleges Regisztrációt, amely a Fiók létrehozását jelenti, másodlagos Regisztrációt, ami a Fiók aktiválását jelenti. 

A Szolgáltatások igénybevételéhez ezen túlmenően a Szülőnek a Weboldalon egy modellt is regisztrálnia kell. 

A Regisztráció során a Szülő által a GyerekModell.info rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért és valódiságáért valamint a modellre vonatkozó adatok hitelességéért és valódiságáért a Szülő tartozik felelősséggel.

A Regisztráció során megadott e-mail címre a GyerekModell.info a regisztrációt követően elküld egy üzenetet, melyben a jóváhagyott regisztrációs folyamat esetében a Felhasználó a „Fiók aktiválása és díjfizetés” gombra való kattintással véglegesítheti a regisztrációját. A Regisztráció a díjfizetéssel és az aktiválással válik véglegessé.

A Regisztráció során a Felhasználó a vonatkozó check-box kipipálásával nyilatkozni köteles jelen ÁSZF, valamint a GyerekModell.info Adatkezelési Tájékoztatójának az elfogadásáról, továbbá az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés hozzájárulás megadásáról. A Regisztráció során a Felhasználó feliratkozhat a GyerekModell.info hírlevél szolgáltatására, amely nem kötelező a regisztráció szempontjából.

3.2 Regisztráció törlése

A GyerekModell.info jogosult és köteles azoknak a Felhasználóknak a Regisztrációját törölni, akikről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül regisztráltak modellt, illetve kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül kötöttek vagy kötnének a modell képviseletében Szerződést. A GyerekModell.info nem köteles a Regisztráció fenti esetekben történő törléséről előzetes tájékoztatást küldeni az érintett Felhasználó részére, továbbá nem felelős a Regisztráció törlésének elmaradásáért. A jogosulatlan regisztrációról a Szülő e-mailben kap értesítést, amelynek megküldésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a regisztrációra való jogosultságát hitelt érdemlően igazolni. Ha a Szülő a jogosultságát határidőben és hitelt érdemlően igazolja, úgy a Regisztráció visszaállításra kerül, ellenkező esetben végérvényesen törlésre kerül a GyerekModell.info rendszeréből.

3.3 Szolgáltatások igénybevételének összesített feltételei

A Szolgáltatások a Szülő általi használatának, illetve a Szülő általi igénybevételének feltétele, hogy:

 1. a) a Szülő regisztráljon a Weboldalon;
 2. b) a Szülő elfogadja jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és hozzájáruljon az adatkezeléshez, valamint megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkezzen;
 3. c) a Szülő biztosítsa a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 7.6. pont szerinti technikai feltételeket.

A fenti felsorolásban szereplő feltételek bármelyike hiányában a Szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen vehetők igénybe.

A GyerekModell.info díjköteles Előfizetői Szolgáltatáscsomagjai igénybevételének feltételei, hogy a Szülő a megrendelt Előfizetői díj összegét megfizesse a GyerekModell.info részére és ezáltal az Előfizetői Szerződés létrejöjjön a Szülő és a GyerekModell.info között.

A Szülő által a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadására tett nyilatkozatának hatálya automatikusan kiterjed a Szülő által regisztrált modellre, azaz a jelen ÁSZF rendelkezései a Szülő által képviselt modellre nézve is kötelezően érvényesek és alkalmazandók lesznek.

3.4 Kipróbálási időszak

A Szolgáltatások – GyerekModell.info által egyoldalúan meghatározott – egy része Előfizetői Szerződés létrejötte nélkül is igénybe vehető a Kipróbálási időszak alatt, amennyiben arra a Szolgáltató saját egyoldalú döntése alapján lehetőséget biztosít. A Kipróbálási időszak alkalmazásáról, az ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatásokról és a Kipróbálási időszak egyéb feltételeiről a GyerekModell.info a Regisztráció során, illetve azt követően tájékoztatja a Szülőt. A Kipróbálási időszak letelte után, ha az adott Szülő nem köt az adott csomag vonatkozásában Előfizetői Szerződést a Szolgáltatóval, úgy a GyerekModell.info felfüggeszti a szolgáltatás használatát.

Szolgáltatások igénybevétele a Felhasználói Jogosultságtól függően

A Szolgáltatások Szülő általi igénybevétele függ továbbá az adott Szülőt megillető Felhasználói Jogosultságtól. A Szülő valamennyi, a választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag alapján megillető vagy a GyerekModell.info által ingyenesen nyújtott Szolgáltatás igénybevételére jogosult. 

 1. ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS ELŐFIZETŐI DÍJAK

4.1 Előfizetői Díj

Előfizetői Szerződés érvényes megkötése esetén az Előfizetői Szerződést megkötő Szülők az Előfizetői Szerződéshez tartozó Előfizetői Szolgáltatáscsomagban foglalt Szolgáltatások igénybevételére lesznek jogosultak.

A Szülő az Előfizetői Szerződés megkötésekor jogosult kiválasztani az általa igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot. A GyerekModell.info által biztosított többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata és azok tartalma és díjszabása egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmát, az azokban foglalt Szolgáltatásokat a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.

4.2 Előfizetői Szolgáltatáscsomagok

Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok Díját a GyerekModell.info a Weboldalon teszi közzé.

A GyerekModell.info fenntartja magának a jogot az Előfizetői Díjak egyoldalú módosítására, amelyet a Weboldalon tesz közzé legalább 1 (egy) hónappal megelőzően és erről a díj módosítással érintett Előfizetői Szerződéssel rendelkező Szülők számára külön értesítést is küld.

Az Előfizetői Díjak módosítása nem érinti a díjváltozás előtt már megfizetett Szolgáltatásokat, az Előfizetői Díjak módosítása kizárólag a díjváltozást követően esedékessé váló Előfizetői Díjakra vonatkozik.

Kipróbálási időszak alatt a GyerekModell.info a Szolgáltatásokat vagy azok egy részét ingyenesen, ellenérték nélkül nyújtja a Szülők és modellek részére, azaz a Kipróbálási időszak alatt Előfizetői Díj nem kerül felszámításra egyik Előfizetői Szolgáltatáscsomag esetében sem. A GyerekModell.info nem köteles Kipróbálási időszakot biztosítani.

4.3 Előfizetői Díj megfizetése

Az Előfizetői Díj Szülő általi megfizetése az adott Előfizetői Időszakban előre esedékes. Az Előfizetői Díjak megfizetésének módja tekintetében a Szülő az alábbi megoldások közül választhatnak.

 1. a) Online bankkártyás fizetés

  Amennyiben a Felhasználó az online bankkártyás fizetést választja, úgy az Előfizető Díjat a SimplePay (OTP Mobil Kft., Cg. 01-09-174466, székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) pénzügyi szolgáltató rendszerén keresztül tudja teljesíteni. A SimplePay rendszerén keresztüli megfizetés akként történik, hogy a SimplePay rendszere a megadott bankkártya adatok segítségével az Előfizetői Díjat levonja a bankszámláról, majd az összeget továbbítja a GyerekModell.info részére.
  A SimplePay tájékoztatása az online bankkártyás fizetési rendszerről:
  Figyelem(!): a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya adatokhoz sem a GyerekModell.info, sem pedig a SimplePay nem fér hozzá.
  A GyerekModell.info által esetlegesen tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a GyerekModell.info felel, a GyerekModell.info fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
  Tudomásul veszem, hogy a GyerekModell.info, mint adatkezelő által a www.GyerekModell.info.hu Weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. A GyerekModell.info által továbbított adatok köre az alábbi: név, országkód, ország, város, irányítószám, cím, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff/
  A SimplePay Általános Felhasználó Feltételei szintén az alábbi linken érhetőek el: https://simplepay.hu/vasarlo-aff
 1. b) a GyerekModell.info által kiállított díjbekérő ellenében, utólagos banki átutalással történő fizetés

Amennyiben a Felhasználó utólagos banki átutalással kíván fizetni, úgy a GyerekModell.info saját rendszerén keresztül díjbekérőt állít ki a Szülő részére, majd megküldi azt a Felhasználó által a Regisztrációkor megadott e-mail címre. A Szülő a GyerekModell.info által megküldött díjbekérő ellenében, a díjbekérőn feltüntetett határidőben köteles az Előfizetői Díjat megfizetni.

Az Előfizetői Díj megfizetése után az Előfizetői Díjról a GyerekModell.info számlát állít ki, amelyet GyerekModell.info a számla kiállításának napján a Szülő regisztrált e-mail címére megküld. A GyerekModell.info által kiállított számlának a Szülő részére történő megküldése a számla Szülő általi kézhezvételének minősül.

4.4 Előfizetői Díj késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei

Ha a Szülő az Előfizetői Díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a GyerekModell.info jogosult a Szolgáltatások igénybevételét korlátozni vagy felfüggeszteni illetve el sem indítani.

5. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA

5.1. Az Előfizetői Szerződés a GyerekModell.info és a Szülő között jön létre oly módon, hogy a Szülő az általa regisztrált és képviselt modell nevében és képviseletében a szerződéses nyilatkozat megtételére alkalmas távközlő eszköz használatával a Weboldalon történt regisztrációt és bejelentkezést követően a megadja az általa regisztrálni kívánt modell adatait, kiválasztja az igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot és az “ezt választom” gombra kattintva megköti az Előfizetői Szerződést, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.

5.2. Ugyanazon Szülő több Előfizetői Szerződés megkötésére jogosult.

5.3. Az Előfizetői Szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak. Az Előfizetői Szerződés online módon jön létre és kerül elfogadásra, azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.

5.4. A GyerekModell.info a mindenkor igénybe vehető Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat és az aktuális Előfizetői Díjakat a Weboldalon teszi elérhetővé. Ezek az adatok a szerződéskötést megelőzően is bárki számára elérhető, nyilvános adatok. Ez alól kivételt képezhetnek a nem nyilvános akciók és promóciók.

5.5. Az Előfizetői Szerződés létrejöttét követően és annak teljes időtartama alatt a Szülő számára az ÁSZF letölthető, valamint nyomtatható formában is rendelkezésre áll. a Szülő kijelenti, hogy ezzel a Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett és a Szülő számára hozzáférhetővé, tartós adathordozón rendelkezésre bocsátotta az Előfizetői Szerződés összes adatát a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

5.6. Az Előfizetői Szerződés hatálya alatt a Szülő az alábbi egyoldalú szerződésmódosításokat kezdeményezheti:

 1. a) Váltás magasabb szintű (több Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra.

A GyerekModell.info a Szülő által kezdeményezett igény nyilvántartásba vételéről értesíti a Szülőt. A nyilvántartásba vétel napjával az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői Szerződés módosításától vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosításával nem módosul a módosítást megelőzően indított Előfizetői Időszak. A csomagváltás előtt érvényes előre számlázott Előfizetési Díj a módosítást követően irányadó Előfizetési Díj összegébe beszámításra, az új Előfizetési Díj pedig a módosítás napjától az Előfizetési Időszak végéig időarányosan kiszámlázásra kerül. Az Előfizetési Díj különbözetének megfizetése a módosítás hatályba lépésének feltétele és a csomagváltásnál igényelt szolgáltatások a hatályba lépés időpontjától válnak elérhetővé.

 1. b) Váltás alacsonyabb szintű (kevesebb Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra.

A GyerekModell.info a Szülő által kezdeményezett igény rögzítésének nyilvántartásba vételéről értesíti a Szülőt, és az adott napon az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. a Szülő tudomásul veszi, hogy az általa rögzített igényt az Előfizetői időszak végéig nem módosíthatja. Az Előfizetői időszak lejártáig, a magasabb Előfizetői Szolgáltatáscsomag vehető igénybe. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői időszak lejártát követő nappal vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosítását követő Előfizetői Időszaktól kezdve az alacsonyabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomag után fizetendő Előfizetői Díj kerül kiszámlázásra.

6. SZOLGÁLTATÁSOK, A GyerekModell.info ÉS A SZÜLŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A GyerekModell.info az alábbi Szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé a Weboldalon keresztül, azzal, hogy többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata esetén azok tartalma egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmáról és különböző funkcióiról, működéséről a Weboldal, illetőleg a Weboldalon elérhető az „Regisztráció” aloldalon lévő lista nyújt részletes tájékoztatást.

A GyerekModell.info jogosult a Szülő bármely Szolgáltatáshoz történő hozzáférését felfüggeszteni, ha alappal feltételezi, hogy a Szolgáltatás igénybevételére az adott Felhasználó, illetve Szülő által nem jogszerűen kerül sor, ideértve, különösen, a jelen ÁSZF megsértését.

A GyerekModell.info fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos körök, csoportok számára az Előfizetői Szolgáltatáscsomagoktól eltérő, azoktól kedvezőbb, vagy más összetételű Szolgáltatáscsomagokat biztosítson, ajánlatokat tegyen közzé, szolgáltatási- feltételeket alakítson ki.

Ki használhatja a GyerekModell.info-t?

Egy modell esetén egy fiók hozható létre, és személyes célokra használható.
A Szülő nem oszthatja meg a jelszavát, nem adhat hozzáférést másoknak, és nem ruházhatja át fiókját másra. Az ajánlatokat kizárólag saját jelentkezéséhez használhatja, azt vagy annak részét megosztani, publikálni, továbbadni másoknak TILOS.
Szeretnénk, ha a GyerekModell.info széles körben elérhető lenne mindenkinek, ugyanakkor nem használható az alábbi esetekben:
– ha a Szülő 18 év alatti;
– nincs gyermeke,
– nem rendelkezik gyámjoggal gyermeke felett,
– nem a Regisztrált felhasználó a hivatalos szülő vagy gondviselő,
– ha a Szülőt szexuális bűncselekményért elítélték;
– ha korábban letiltottuk a fiókot feltételeink vagy szabályzataink megsértése miatt;
– ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében tilos szolgáltatásainkat használnia.

6.1 GyerekModell.info szolgáltatások, elvek és eszközök

Az alább ismertetett szolgáltatásokat kínáljuk:
Kapcsolatfelvétel és jelentkezési lehetőség az ajánlatot nyújtó ügynökséggel:

Segítünk a GyerekModell.info-n megtalálni a megfelelő ajánlatokat és kapcsolatba lépni velük. A rendelkezésünkre álló adatokat felhasználva megkereshetik a Szülőt és ajánlhatnak a modellnek is lehetőségeket, mindezt a személyes adatok kiadása nélkül közvetlenül a GyerekModell.info oldalon keresztül. 

Fellépés káros viselkedéssel szemben, a modellek és ügynökségek védelme és támogatása:
A feltöltött tartalmakat ellenőrizzük, úgy a modellek, úgy az ügynökségek oldaláról. Minden regisztrált ügynökséget ellenőrzünk, hogy azok valós, létező és megbízható cégek, megbízható ajánlatokkal. Amennyiben nem megfelelő vagy hamis tartalomról értesülünk, úgy megtesszük a szükséges intézkedéseket – például segítséget kínálunk, eltávolítjuk a tartalmat, letiltunk bizonyos funkciókhoz való hozzáférést, letiltjuk a fiókot, vagy felvesszük a kapcsolatot a bűnüldöző szervekkel. 

Automatizált rendszereket is használunk, hogy jobban tudjuk észlelni és eltávolítani a visszaélésszerű és veszélyes tevékenységeket, amelyek oldalunk integritását fenyegethetik.
Szolgáltatásaink üzemeltetéséhez szükséges, hogy adatot tároljunk szervereken és rendszereinkben. Ezt az infrastruktúrát a 

Google Ireland Limited
Gordon House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
Adószám: IE6388047V

valamint a

Webtag Online Korlátolt Felelősségű Társaság:
1163 Budapest, Veres Péter út 51.
adószám: 24872294242

biztosítja.

7. Szülő JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK

7.1 Díjfizetési kötelezettség

A Szülő az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag díjának (Előfizetői Díj) megfizetésére köteles. Késedelmes fizetés esetén a GyerekModell.info a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

7.2 Az adatok valódisága

A Szülő kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Regisztráció és a Szolgáltatások igénybevétele során megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, hitelesek és a megadásukra szabályszerűen került sor. A GyerekModell.info fenntartja a jogot a fentiek ellenőrzésére.

A Felhasználók a Regisztráció során megadott adatokban és információkban bekövetkezett bármilyen változásról kötelesek a GyerekModell.infot értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a GyerekModell.infot felelősség nem terheli.

7.3 Fiók biztonsága

A Felhasználók felelősek a megadott felhasználónevük és jelszavuk titokban tartásáért, valamint minden olyan tevékenységért, amely ahhoz kapcsolódik. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás használatát követően a Fiókból kijelentkezik és haladéktalanul értesíti a GyerekModell.infot, amennyiben felhasználóneve vagy jelszava jogosulatlan személy által történő használatáról vagy a Szolgáltatások biztonságos használatának egyéb veszélyeztetéséről szerez tudomást. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy különösen óvatosan kell használnia Fiókját, amennyiben nyilvános vagy megosztott számítógépről jelentkezik be, e tekintetben ügyel arra, hogy jogosulatlan személyek a Fiókhoz ne férjenek hozzá és az automatikus bejelentkezési funkció használatára ne kerüljön sor. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a GyerekModell.info-t felelősség nem terheli.

7.4 Jogszerű használat kötelezettsége

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, illetve a GyerekModell.info jogainak sérelme nélkül, és a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatásokat, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy az adott Szülő, illetve Felhasználók felelősségre vonása megtörténjen, jogosult továbbá a Szolgáltatások igénybevételét egészben vagy részben korlátozni, illetve az adott Szülő vagy Felhasználók Regisztrációját törölni.

Tilos bármilyen olyan eszköz, rendszer, illetve megoldás használata, amely a Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett módon történő felhasználását, a Szolgáltatások leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, illetve amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatások rendeltetésszerű használatát, illetve működtetését.

A jogszerű használat kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

7.5 GyerekModell.info által biztosított technikai háttér

A GyerekModell.info a Szolgáltatásokat általa biztosított „felhő alapú” erőforrásokon keresztül nyújtja. A GyerekModell.info a szolgáltatásokat évi 98%-os rendelkezésre állással biztosítja. A rendelkezésre állás számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama.

A GyerekModell.info köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

7.6 Szülő által biztosítandó technikai feltételek

A GyerekModell.info szolgáltatásainak igénybevételéhez a Szülőnek rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel, amelyek a következők:

 1. a) Szélessávú internet kapcsolat;
 2. b) Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép, mobil telefon, tablet;
 3. c) Internet böngésző (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge böngészők legfrissebb verziója);

Ha a Szülő nem a fent jelzett böngészők valamelyikét használja, akkor az esetlegesen észlelt hibát a GyerekModell.info nem köteles javítani, az esetleges károkért a GyerekModell.info felelősséget nem vállal.

A GyerekModell.info semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatás kimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért. A megadott rendelkezésre állás kizárólag a Szolgáltatások rendszerszintű használatára vonatkozik.

A Szülő elfogadja, hogy a GyerekModell.info szükség esetén a hét bármely napján 22 óra és másnap hajnali 2 óra között előzetes bejelentés nélkül karbantartásokat végezhet, amelynek keretén belül részben vagy egészben nem elérhetőek a Szolgáltatások, vagy azok egy része. Ezen időszakok nem tartoznak a rendelkezésre állási időbe.

7.7 Jóhírnév védelme

A Szülő és a Felhasználók kötelesek a GyerekModell.info jóhírnévhez való jogát tiszteletben tartani és megőrizni. A GyerekModell.info jóhírnévhez fűződő jogának a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

8. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1. A GyerekModell.info kizárólagos szellemi tulajdonát képezi a Weboldallal kapcsolatban a GyerekModell.info által létrehozott valamennyi szellemi alkotás (szoftver, adatbázis, védjegy, know-how, stb.) és a Weboldalon található valamennyi tartalom, amelyre tekintettel a GyerekModell.info fenntart valamennyi jogot.

8.2. A GyerekModell.info szellemi tulajdonhoz fűződő bármely jogának a megsértése a jelen ÁSZF szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősül.

9. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, A FIÓK TÖRLÉSE

Az Előfizetői Szerződés határozott időre jön létre.

Az Előfizetői Szerződést, valamint a Regisztrációt a Szülő jogosult megszüntetni, akképpen, hogy törli Fiókját a GyerekModell.info rendszeréből.

A Szerződést, valamint a Szolgáltatások nyújtását a GyerekModell.info jogosult indokolás nélkül, 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel egyoldalúan megszüntetni (rendes felmondás). A rendes felmondás közlésére a 11. pont rendelkezései megfelelően irányadóak. A Szülő jogosult a Felhasználói Fiókra vonatkozó előfizetését lemondani, amely esetben az Előfizetői szerződés 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel megszűnik. A felmondással érintett utolsó Felhasználói Időszakra megfizetett Felhasználói Díj ugyanakkor a felmondás esetén sem kerül időarányosan visszatérítésre, amely körülményt a Szülő tudomásul vesz.

9.1. Az Előfizetői Szerződés automatikusan megszűnik:

 1. a) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével;
 2. b) a Fiók törlése esetén;
 3. c) Amennyiben a Felhasználó olyan személyes adat törlését kéri, amely a Regisztráció során kötelezően megadandó adat, – amely nélkül a Szolgáltatásoknak vagy azok egy részének igénybevétele nem biztosítható vagy azok biztosítása a GyerekModell.info érdekeire tekintettel nem várható el -, a Felhasználó a törlésre irányuló kérelem benyújtásával automatikusan tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni egyes vagy valamennyi Szolgáltatás igénybevételét, illetve jogosult a Felhasználó Regisztrációjának a törlésére.

9.2. Az Előfizetői Szerződés automatikus megszűnése esetén a Szülő által a már megfizetett Előfizetői Díj összege sem részben sem egészben nem kerül visszatérítésre.

9.3. Az Előfizetői Szerződést mind a Szülő, mind a GyerekModell.info jogosult azonnali hatállyal, indokolással ellátott felmondással megszüntetni, amennyiben a másik fél valamely lényeges kötelezettségét súlyos mértékben vagy ismételten megszegi és a szerződésszegő magatartással a másik fél írásbeli felhívására, az abban megjelölt póthatáridőn belül sem hagy fel (rendkívüli felmondás). A rendkívüli felmondás közlésére a 11. pont rendelkezései megfelelően irányadók.

9.4. Az Előfizetői Szerződés megszűnése a GyerekModell.info Szülőlvel szembeni valamennyi követelését lejárttá teszi.

9.5. Az Előfizetői Szerződés megszűnése, valamint a Fiók törlése esetén a GyerekModell.info rendszerében tárolt összes adat, és a teljes Fiók törlésre kerül. Az Előfizetői Szerződés megszűnésével és a Fiók törlésével a Szülő hozzáférési jogosultsága megszűnik. Az Előfizetői Szerződés megszűnése és a Fiók törlése esetén hatályban maradnak a Felek azon jogai és kötelezettségei, amelyek a Feleknek az Előfizetői Díj megfizetésével, a szellemi alkotásokkal, a jogvitákkal, titoktartással, vis maiorral, illetve az Értesítésekkel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak.

9.6. Elszámolás az Előfizetői díjakkal:

Az Előfizetői Szerződés megszűnése, a Fiók törlése esetén féléves és éves konstrukcióban már előre megfizetett Előfizetői Díjak nem kerülnek visszatérítésre.

Amennyiben az Előfizetői Szerződés az Előfizetési Időszak lejártát megelőzően bármely okból megszűnik, úgy a GyerekModell.info az Előfizetési Díj időarányos összegének visszafizetésére nem kötelezhető.

9.7. Felhasználók a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszik, hogy a Fiók általuk való törlésekor a Felhasználók kötelessége és felelőssége a GyerekModell.info keretein belül tárolt adataik lementése. Felhasználók tudomásul veszik, hogy abban az esetben, ha a Fiók törlésekor az adatokk archiválását és mentését nem végzik el, úgy ezen mulasztásuk után a GyerekModell.info nem vállal felelősséget, ezen mulasztásukból eredően a GyerekModell.info irányába a későbbiekben semmilyen jellegű követelést, vagy igényt nem támaszthatnak.

10. ADATFELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen fejezetben foglalt általános szerződési feltételeket kell alkalmazni a GyerekModell.info által jelen ÁSZF alapján a Felhasználó részére teljesített egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységre, amelynek során a GyerekModell.info, mint adatfeldolgozó a Felhasználó, mint adatkezelő nevében – a GDPR 28. fejezetében meghatározottak szerint – személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozásra vonatkozóan általános szerződési feltételek alkalmazására a GDPR 28. cikk (6) bekezdése ad lehetőséget.

10.1 Az adatfeldolgozás tárgya

Az adatfeldolgozás tárgya a Felhasználóval jogviszonyban levő érintett természetes személyek adatainak kezelése a Szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódóan. A GyerekModell.info, mint adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, amely a Szülő feladata és kötelezettsége.

10.2 Az egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatfeldolgozói tevékenység részletezése:

10.2.1. GyerekModell.info használatával kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység:

Az oldal használata során a Szülő és a modell, mint érintettek személyes adatait tudja rögzíteni, amely felvitt adatok tartalmazhatnak akár különleges adatokat is.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama, amelyeket az Felhasználó átad a GyerekModell.infonak:

Személyes adatok köre az érintett neve, email címe, címére vonatkozó adatok: ország, irányítószám, település, kerület, közterület neve, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó; adószáma; bankszámlaszáma, illetve a Felhasználó által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok
Adatfeldolgozás célja a GyerekModell.info szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó az ügynökségeknek személyes adatok megadásával küldi az ajánlatokra való jelentkezést vagy ezek alapján kereshet az ügynökség.
Adatfeldolgozás jogalapja szolgáltatás teljesítése a GDPR rendelet alapján
Adatfeldolgozás időtartama a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő 

10.2.2 Rögzített modell:

A GyerekModell.info lehetőséget biztosít a Felhasználó részére, hogy a személyes fiókjában a modellre vonatkozóan személyes adatokat rögzíthessen.

Személyes adatok köre az érintett neve, email címe, szemszín, magasság, hajszín, életkor, egyéb különleges adatok
Adatfeldolgozás célja a Felhasználó a modell személyes adatait rögzítheti a személyes GyerekModell.info fiókban
Adatfeldolgozás jogalapja önkéntes hozzájárulás a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján
Adatfeldolgozás időtartama megerősített regisztráció esetén a regisztráció végéig vagy a fiók törléséig vagy addig amíg a felhasználó ezt nem kéri.

10.3 A Felek jogai és kötelezettségei az adatfeldolgozási tevékenység során:

A Felhasználó szavatolja és kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a személyes adatok kezelése, valamint azoknak a GyerekModell.info részére történő továbbítása megfelel a hazai és közösségi adatvédelmi jogszabályok hatályos rendelkezéseinek.

A Felhasználó ellátta a GyerekModell.info-t arra vonatkozó utasításokkal, hogy a személyes adatokat kizárólag a Felhasználó megbízásából, és az alkalmazandó hazai és közösségi adatvédelmi joggal, továbbá jelen szerződéssel összhangban kezelheti.

A GyerekModell.info kizárólag a Felhasználó megbízásából, annak utasításai alapján és kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, a szerződésben foglaltakkal összhangban kezelheti a részére átadott személyes adatokat, ezért saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet és adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, kivéve, ha az adatkezelést a GyerekModell.info-ra alkalmazandó hazai vagy közösségi jog írja elő. Köteles pontos és naprakész nyilvántartást vezetni az általa a Felhasználó nevében végzett adatfeldolgozási tevékenységekről.

A GyerekModell.info kijelenti, hogy nincs tudomása arról, hogy a rá vonatkozó jogszabályok akadályoznák a Felhasználótól kapott utasítások és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.

A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező, GyerekModell.info-val munkaviszonyban, vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő természetes személyek titoktartásra kötelezettek és kizárólag a Felhasználó utasításának megfelelően kezelhetik az átadott személyes adatokat.

A GyerekModell.info szavatol azért, hogy a részére továbbított személyes adatok kezelése előtt végrehajtotta a szükséges technikai és szervezeti adatbiztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy a kockázattal arányos adatbiztonságot biztosítsa.

A GyerekModell.info köteles azonnal értesíti a Felhasználót az alábbi esetekben:

 • bűnüldözési szervek jogilag kötelező erejű felhívása a személyes adatok közlésére;
 • bármilyen véletlen vagy jogosulatlan hozzáférés és az érintettet fenyegető kár;
 • a felügyeleti hatóságtól érkező megkeresés;
 • közvetlenül az érintettek részéről történő tájékoztatás iránti kérelem.

A GyerekModell.info köteles lehetőség szerint a leghamarabb és szakszerűen reagálni a Felhasználótól érkező, az adatfeldolgozás tárgyát képező személyes adatok feldolgozására vonatkozó valamennyi megkeresésre, és alávetni magát a felügyeleti hatóság adatfeldolgozásra vonatkozó előírásainak.

A GyerekModell.info köteles a Felhasználó kérésére első sorban írásban megválaszolni, majd pedig további igény esetén rendelkezésre bocsátani, megtekinteni és megvizsgálni engedni az adatfeldolgozási tevékenységével összefüggő eszközöket a jelen szerződés tárgyát képező adatfeldolgozói tevékenységek ellenőrzése céljából.

A GyerekModell.info-nak nyilvántartás vezetési kötelezettsége áll fent a felmerülő esetleges adatvédelmi incidensekről, amely tartalmazza az incidens időpontját, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az érintett személyes adatok körét, az incidens körülményeit és annak hatásait, az elhárítására tett intézkedések leírását.

A GyerekModell.info köteles haladéktalanul felhívni a Felhasználó figyelmét, amennyiben a megítélése szerint annak utasítása ellentétben áll az adatvédelmi hazai, vagy közösségi szabályozással.

10.4 További adatfeldolgozó igénybevétele:

A GyerekModell.info kizárólag az Felhasználó hozzájárulásával vehet igénybe további adatfeldolgozót, alvállalkozót a jelen szerződés tárgyát képező adatfeldolgozási tevékenységre. Felek az egyértelműség okán rögzítik, hogy alvállalkozónak minősül minden természetes és jogi személy, aki vagy amely nem maga a GyerekModell.info, vagy annak munkavállalója vagy partnere.

A GyerekModell.info az általa jogszerűen igénybe vett további adatfeldolgozóval megkötendő írásbeli megállapodásban a jelen szerződésben foglaltakkal azonos adatvédelmi kötelezettségeket telepít a további adatfeldolgozóra, ideértve a Felhasználót megillető ellenőrzési jogosultságokat is. 

10.5 Felelősség:

Amennyiben a GyerekModell.info a hazai és közösségi jog alapján az érintettnek jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonsági követelmények megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Amennyiben a GyerekModell.info az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonsági követelmények megszegésével az érintett személyiségi jogait megsérti, az érintett a GyerekModell.info-tól sérelemdíjat követelhet, melynek összege nem haladhatja meg a szerződéses díj összegét.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az egyik fél jelen szerződés rendelkezéseit, a vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi adatkezelési, adatfeldolgozási, adatbiztonsági követelményeket megszegi, és a másik felet ezzel összefüggésben bármilyen hatóság vagy bíróság által elmarasztalják, úgy a szerződésszegő vagy jogszabályi kötelezettségeket elmulasztó fél köteles a másik fél ebből eredő kárát, költségeit, kiadásait és veszteségeit megtéríteni.

A GyerekModell.info csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelése által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy a Felhasználó jogszerű utasításait, vagy a jelen szerződésben foglaltakat figyelmen kívül hagyta, illetve azokkal ellentétesen járt el.

A GyerekModell.info akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

10.6 A személyes adatok feldolgozásának megszüntetése után fennálló kötelezettség:

Felek megállapodnak abban, hogy az adatfeldolgozás megszüntetését követően a GyerekModell.info a Felhasználó írásban közölt döntése alapján a személyes adatokat és azok valamennyi másolatát, vagy a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül véglegesen, visszavonhatatlanul és helyreállíthatatlanul megsemmisíti azokat.

A GyerekModell.info szavatolja, hogy biztosítja a továbbított személyes adatok bizalmasságát és a továbbított személyes adatokat a továbbiakban ténylegesen nem dolgozza fel.

11. KAPCSOLATTARTÁS, ÉRTESÍTÉSEK

11.1. A Szülő a kapcsolattartója a jelen ÁSZF, valamint – amennyiben létrejön – az Előfizetői Szerződés hatálya alatt.

11.2. A Szülő a GyerekModell.info felé megtett nyilatkozatok a Szülő és a modell nevében és képviseletében érvényesen megtett nyilatkozatoknak minősülnek.

11.3. A Felek az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatban a másik fél felé tett nyilatkozataikat kizárólag írásban és magyar nyelven (tértivevényes levél, e-mail vagy futárral kézbesített levél útján) tehetik meg érvényesen és hatályosan.

11.4. Az Értesítéseket a Felek az alábbi elérhetőségekre jogosultak megküldeni a másik Fél részére:

 • A GyerekModell.info részére:
 • Név: Peczán Krisztián Ferenc e.v.
 • Levelezési cím: 2760 Nagykáta, Víg u. 70..
 • E-mail cím: info@gyerekmodelll.info
 • a Szülő részére:
 • Név: a Szülő neve, az a Regisztráció során megadásra került
 • Levelezési cím: a Szülő címe
 • E-mail cím: a Szülő által a Regisztráció során megadott személyes e-mail címe

11.5. Az Értesítés az alábbiak szerint minősül közöltnek:

 1. a) az átvételi elismervény ellenében történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában;
 2. b) a postai úton, könyvelt küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén a megtagadás időpontjában, ha a kézbesítés bármely egyéb okból hiúsult meg (pl. az Értesítés „elköltözött”, „nem kereste” megjelöléssel érkezik vissza), úgy a kézbesítés megkísérlésének időpontját követő 5. (ötödik) munkanapon;
 3. c) az e-mailen történő továbbítás esetén az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában.

12. TITOKTARTÁS

12.1. a Szülő és az egyes Felhasználók a Regisztrációval, illetve az Előfizetői Szerződés létrejöttével és annak részeként a jelen ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy titokban tartanak, és nem használnak fel semmilyen, a Szolgáltatások igénybevétele során, azokkal összefüggésben megszerzett üzleti titkot. Üzleti titoknak minősül a GyerekModell.info-hoz, illetve a GyerekModell.info rendszerhez kapcsolódó minden nem közismert vagy nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és azokból készült összeállítás (ideértve különösen, de nem kizárólag: az Előfizetői Szerződés és az ÁSZF tartalma, a Weboldal, illetve a Szolgáltatásokra vonatkozó információk, a GyerekModell.info pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi üzletmenetére, gazdálkodására, fejlesztésére, terveire és szerződéses partnereire vonatkozó információ), amelynek jogosulatlan személyek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a GyerekModell.info jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

12.2. a Szülő és az egyes Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tudomásukra jutott üzleti titkot kizárólag a GyerekModell.info által előzetesen és írásban jóváhagyott módon, továbbá kizárólag az Előfizetői Szerződés teljesítéséhez használják fel a szükséges és elégséges mértékben, kivéve, ha az üzleti titkot jogszabályi vagy hatósági előírás alapján kell hozzáférhetővé tenni harmadik személy számára. Utóbbi esetben kötelesek a GyerekModell.infot haladéktalanul értesíteni az üzleti titok kötelező hozzáférhetővé tételének tényéről és részleteiről.

12.3. a Szülő és az egyes Felhasználók tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli őket. A titoktartási kötelezettségnek a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

13. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS- ÉS KIZÁRÁS

13.1. A GyerekModell.info biztosítja a GyerekModell.info Szolgálatások keretében – megfelelő adattartalommal és teljeskörűen – kitöltött, kiállított adatlapok adattartalmának elektronikus továbbítását, ugyanakkor a GyerekModell.info nem vállal felelősséget a Szülőnél bekövetkező olyan közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek az adatlap adatairól teljesítendő adatszolgáltatás nem teljesítése, illetve késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése okoz, ezekért a Szülő felel.

13.2. Abban az esetben, ha a Szülő által a megfelelő adattartalommal és teljeskörűen kitöltött adatlap továbbítása, esetlegesen a GyerekModell.info rendszer hibájából, a Szolgáltatás kimaradásából meghiúsul, megakad, úgy a Szülő ezen esetben is köteles tájékoztatni a GyerekModell.info-t.  Ezen tájékoztatási kötelezettségből elmulasztásából eredő bármely fajta kárért a GyerekModell.info nem vállal felelősséget.

13.3. A GyerekModell.info nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Regisztráció során a Felhasználókra, illetve a Szülőre megadott adatok teljességéért, valódiságáért, helyességéért és szabályszerűségéért. A GyerekModell.info kizárja a felelősségét a Felhasználók által megadott adatok hiányosságából, valótlanságából, helytelenségéből vagy szabályszerűtlenségéből eredő, azzal kapcsolatos valamennyi kárért; az ezekből eredő károkért az adatot megadó Felhasználó a felelős.

13.4. A GyerekModell.info az általa nyújtott Szolgáltatásokért kizárólag az adott Szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés, a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint felel.

13.5. A GyerekModell.info teljes mértékben kizárja a felelősségét a Weboldal, illetve a Szolgáltatások szerződésbe ütköző vagy egyébként jogszerűtlen, illetve nem rendeltetésszerű használatáért, igénybevételéért; az ebből eredő károk megtérítésére a GyerekModell.info nem kötelezhető.

13.6. A GyerekModell.info nem vállal felelősséget a Weboldalon található külső hivatkozásokért és azok tartalmáért, valamint a Szolgáltatásokból származó adatok, információk további felhasználásáért. A GyerekModell.info kizárja a felelősségét a Weboldalon elérhető, Harmadik Fél Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokból, vagy azok hiányából eredő, azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi kárért.

13.7. A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal, és a Weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A GyerekModell.info nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a GyerekModell.info-tól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) okoznak. A GyerekModell.info a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz, előfordulhat, azonban, hogy a Szolgáltatások használatából adódóan jogosulatlan személyek (pl. hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Szülő, illetve a Felhasználó GyerekModell.info által kezelt adataival. Az ebből eredő károkért a GyerekModell.info felelősséget nem vállal.

13.8. a Szülő a jelen ÁSZF elfogadásával a fenti felelősségkorlátozó, illetve – kizáró rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

13.9. a Szülő teljes körű felelősséggel tartozik a GyerekModell.infoval szemben a Weboldalon tanúsított magatartásáért, valamint az Előfizetői Szerződéssel létrejött jogviszonyban tanúsított magatartásáért.

13.10. Amennyiben a Szülő a Weboldal használata során harmadik személynek felróható módon kárt okoz, a Szülő köteles teljeskörűen kártalanítani a GyerekModell.info-t a harmadik személy által jogszerűen támasztott valamennyi követeléssel szemben.

13.11. A Felhasználók személyesen is teljes körű felelősséggel tartoznak a Weboldal használata során tanúsított saját magatartásukért és a GyerekModell.info – diszkrecionális döntése alapján – jogosult az adott Felhasználóval szemben is igényt érvényesíteni, ha az adott Felhasználó a Weboldal használata során, neki felróható módon a GyerekModell.info-nak vagy harmadik személynek kárt okoz. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, bíróság, egyéb szervezet a GyerekModell.info-val szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Szülő köteles minden, a GyerekModell.info által megkövetelt intézkedést megtenni és a GyerekModell.info-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

14. ADATVÉDELEM

14.1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amelyet a Felhasználó a Regisztráció során köteles elfogadni, és amely a jelen ÁSZF 10. pontjában vagy az adatvédelem menüpont alatt folyamatosan elérhető, megismerhető és letölthető.

15. PANASZKEZELÉS

15.1. A GyerekModell.info Felhasználóinál az igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszok kezelését a GyerekModell.info látja el. Panaszt a GyerekModell.info szolgáltatásaival kapcsolatban az adott regisztrált Felhasználó jogosult megtenni. 

15.2. A GyerekModell.info fogadja, nyilvántartásba veszi és kivizsgálja a Szülő mindazon szóban (telefonon) vagy írásban (postai úton vagy e-mail-ben) előterjesztett panaszát, amelyben elégedetlenségét fejezi ki a GyerekModell.info Szolgáltatásával, illetve szervezeti egységének vagy munkatársának eljárásával kapcsolatban, továbbá kifogásolja a GyerekModell.info szerződéskötést megelőző, az Előfizetői Szerződés megkötésével, annak teljesítésével, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően az Előfizetői Szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységét vagy mulasztását.

15.3. Nem minősül panasznak, ha a Szülő meglévő szerződésével kapcsolatban kérelmet fogalmaz meg, a GyerekModell.info Szolgáltatásairól információt kér, ezek fejlesztésére javaslatot tesz, vagy ezeket érintően véleményt fogalmaz meg.

15.4. a Szülő a panaszokat az alábbi módon nyújthatja be a GyerekModell.info részére:

 1. a) elektronikusan: az info@gyerekmodell.info e-mail címen;
 2. b) telefonon: a +3620 528-1650-as telefonszámon, hétköznap 10:00-16:00 óra között.

15.5. A panasz jellegétől és tartalmától függ, hogy a kivizsgáláshoz az alábbiakban felsoroltak közül mely adatok bekérése szükséges a Szülőtől, illetve a Felhasználótól:

 1. a) szülő neve;
 2. b) a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszáma;
 3. c) a Szülő Regisztrációja során megadott e-mail címe;
 4. d) a panasszal érintett Szolgáltatások;
 5. e) a panasz leírása, oka;
 6. f) a panaszos igénye;
 7. g) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat;
 8. h) telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

15.6. A GyerekModell.info a panaszt benyújtó Szülő adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, továbbá az Adatkezelési Tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelően kezeli.

15.7. A GyerekModell.info munkatársai soha, semmilyen módon nem kérik a Szülőtől a belépéshez szükséges titkos azonosító kódjaikat.

15.8. A panasz fogadása, kivizsgálása:

A GyerekModell.info a hozzá érkező panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli, valamint törekszik azokat hatékonyan és gyorsan kezelni. A GyerekModell.info a panaszkezelési eljárás során a Szülő szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményének jogszabályban rögzített általános kereteit szem előtt tartva jár el. Továbbá az olyan fogyasztói magatartást veszi alapul, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

A telefonon bejelentett panaszt, amennyiben lehetséges, a GyerekModell.info azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Szülő a panasz telefonon történő kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a GyerekModell.info a panaszról, valamint az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet készít.

Amennyiben a panasz elektronikus levél formájában érkezik, a GyerekModell.info a Szülőt egy elektronikus válaszüzenetben értesíti, hogy panaszát nyilvántartásba vette.

Azonosításra alkalmas adatok hiányában a Szülő részére kizárólag általános tájékoztatás adható. Az azonosítás hiányában a Szülő szerződésével, azok meglétével kapcsolatban, illetve konkrét megbízásokra vonatkozóan a GyerekModell.info adatot nem szolgáltat ki.

15.9. A GyerekModell.info jogosult ellenőrizni a panasz bejelentő felhasználói jogosultságát.

15.10. A panasz kezeléshez szükséges további adatok bekérése a Szülőtől:

Amennyiben a panasz nem tartalmaz elegendő információt annak érdemi kivizsgálásához, a GyerekModell.info telefonon, illetve írásban megkeresheti a bejelentőt a hiányzó adatok pótlása érdekében. Telefonos megkeresés esetén az adatvédelmi szempontokra tekintettel a GyerekModell.info munkatársa a hívás elején elvégzi a Szülő azonosítását, amely során a nyilvántartó rendszerekben szereplő személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel. a Szülő adatainak védelme érdekében kizárólag a sikeres azonosítást követően tesz fel az ügyintéző a Szülő részére a benyújtott reklamációval kapcsolatos adatokra vonatkozóan kérdéseket.

15.11. A panasz nyilvántartása:

A GyerekModell.info a panaszokról elektronikus nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

 1. a) szülő neve;
 2. b) a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszáma;
 3. c) a Szülő Regisztrációja során megadott e-mail címe;
 4. d) a panasszal érintett Szolgáltatások;
 5. e) a panasz leírása, oka;
 6. f) a panaszos igénye;
 7. g) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat;
 8. h) telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

15.12. A panasz kezelése:

A GyerekModell.info a panasz kivizsgálásának eredményéről szóló tájékoztatást pontos, közérthető és egyértelmű indoklással látja el, mely tartalmazza a vonatkozó szerződési feltétel pontos szövegét is.

A GyerekModell.info a panasz kezelését a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi.

A GyerekModell.info a panaszokat a rendelkezésére bocsátott és általa ismert körülményeket figyelembe véve tekinti át. Ugyanazon Szülő ismételt – a korábbi panasszal megegyező, ugyanazon kifogást és egyező indokokat tartalmazó – panaszára a jogszabályi követelmények figyelembe vétele mellett, a törvényi határidőn belül, indoklással ellátott álláspontját úgy küldi meg, hogy a korábbi panaszra adott válaszát csatolja.

A GyerekModell.info indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 naptári napon belül megküldi a Szülőnek.

A GyerekModell.info a panasz elutasítása esetén tájékoztatja a Szülőt jogorvoslati lehetőségeiről. Válaszadás során a GyerekModell.info elsősorban a regisztrált elérhetőségeket használja fel a kapcsolatfelvétel érdekében. A panaszt és az arra adott választ a GyerekModell.info jogszabályban meghatározott ideig őrzi meg.

15.13. Jogorvoslati lehetőségek:

A GyerekModell.info a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerülje a fogyasztói jogvita kialakulását. Amennyiben a Szülő a panaszára kapott válasszal nem ért egyet, esetleg új információval vagy dokumentációval rendelkezik, kérheti a GyerekModell.info-tól a panasz felülvizsgálatát. Ebben az esetben a GyerekModell.info ismét megvizsgálja panaszát.

Abban az esetben, ha a Szülő a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát a GyerekModell.info nem megfelelően kezelte, azt elutasította, lehetősége van bíróság eljárását kezdeményezni vagy az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A panaszos az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság (jelenleg a területileg illetékes járási hivatal) elérhetőségéről a http://jarasinfo.gov weboldalon tájékozódhat.

a Szülő, illetve a Felhasználók elfogadják a GyerekModell.info rendszerében rögzített adatok valódiságát, esetleges jogvita esetén bizonyítékként ismerik el.

16. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

16.1. A GyerekModell.info fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítását a magyar, illetve az Európai Unió által megalkotott jogszabályok változásai is szükségessé tehetik.

16.2. A GyerekModell.info az ÁSZF módosításáról köteles a Felhasználókat értesíteni.

16.3. Az ÁSZF mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítás közzétételét követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás ismételt igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

16.4. A GyerekModell.info hatályos ÁSZF-je, valamint az ÁSZF korábbi verzió állandó jelleggel elérhetőek, valamint letölthetők a Weboldalról.

17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17.1. A jelen ÁSZF-re és az Előfizetői Szerződésre a magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

17.2. A GyerekModell.info fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-fel érintett jogviszonyából eredő követeléseinek behajtása érdekében harmadik fél szolgáltatóhoz forduljon és azt a követelés behajtásával megbízza. A követelés megtérülése érdekében tett intézkedések költségei a Szülőt terhelik.

17.3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

17.4. A GyerekModell.info mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, illetve a közte és a Szülő között létrejött Előfizetői Szerződésből eredő bármilyen nézeteltérést, jogvitát a felek bíróságon kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok kizárólagosan jogosultak eljárni.

17.5. Jelen ÁSZF hatályos 2020. 11. 1. napjától.

Copyright GyerekModell.info. Minden jog fenntartva

Need a successful project? Let's start working together!